Privacybeleid

SOLAREC verbindt er zich toe dat de persoonsgegevens die op de website ‘solarec.be’ worden ontvangen, rechtmatig, behoorlijk en transparant worden ingezameld, overeenkomstig de vigerende regelgeving en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de website is SOLAREC NV, met maatschappelijke zetel aan de Rue de Saint-Hubert 75, à 6800 Libramont (België), met ondernemingsnummer 0442.442.140.

Als gebruiker wordt u meegedeeld dat SOLAREC een beroep kan doen op verwerkers. In deze hypothese zorgt SOLAREC voor omkadering van de contracten die de vennootschap aan haar verwerkers binden, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.

2. Persoonsgegevens

2.1. Aard van de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle persoonlijke informatie (met name: familienaam, voornaam, e-mailadres, IP-adres, …) die de webbezoekers kunnen overmaken aan SOLAREC, uitgever van de website, in het kader van aanvragen van informatie via de rubrieken op de website en/of wanneer ze op de website surfen. Deze gegevens maken het, ongeacht de aard, mogelijk om de webbezoekers rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren en ze algemeen informatie over te maken langs elektronische weg.

2.2. Inzameling en gebruik van de gegevens

U kunt ons persoonlijke inlichtingen geven wanneer u een bezoek brengt aan onze website https://solarec.be. In deze context kan SOLAREC uw persoonsgegevens inzamelen met behulp van volgende middelen:

 • Wanneer u surft op de website (d.z.w. technische inlichtingen zoals de IP-adressen of de ingezamelde logs via cookies of gelijkaardige technologieën);
 • Als u een verzoek of vraag indient via de sectie “Contact’;
 • Wanneer u solliciteert in de sectie “Jobs”;
 • Wanneer u op enige andere manier persoonlijke inlichtingen meedeelt.

De informatie op naam, onrechtstreeks op naam en persoonsgegevens die verzameld worden op de website https://solarec.be zullen voor volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om de klantervaring op de website te beveiligen en te verbeteren (surfen, veiligheid van de gegevens, …);
 • Om enige vraag in het kader van een contactname te beantwoorden;
 • Voor promotionele en marketingacties die worden voorgesteld aan de gebruikers die hun toestemming gaven;
 • Voor het beheer van de aanwervingsruimte.

De verwerkingen van persoonsgegevens hebben als rechtsgrondslag, naargelang het geval, de uitvoering van het contract, de gerechtvaardigde belangen van SOLAREC, de wettelijke verplichtingen van SOLAREC en de toestemming.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op gelijk welk ogenblik in te trekken, wanneer de verwerking op de toestemming gegrond is. Als de gebruiker de velden met een asterisk niet wenst in te vullen, kan het gebeuren dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde diensten van onze website en dat het SOLAREC onmogelijk is om in te gaan op zijn vraag.

2.3. Bestemmeling(en) van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die tijdens het surfen worden ingezameld, zijn uitsluitend bestemd voor SOLAREC en haar verwerkers, in het kader van de uitvoering van de dienstenprestaties die aan het gebruik van de website verbonden zijn, zoals:

 • De hoster
 • Het creatief en uitgeversagentschap

Ze kunnen aan volgende categorieën van bestemmelingen worden overgemaakt:

 • De werknemers van SOLAREC die op de marketingdienst werken;
 • De werknemers van SOLAREC die werken in de digitale en informaticateams;
 • De werknemers van SOLAREC die instaan voor de aanwerving en die toegang zullen hebben tot alle of een deel van de persoonsgegevens betreffende de kandidaten;
 • De werknemers van de entiteiten van de groep Laiterie des Ardennes (waar SOLAREC deel van uitmaakt) of de verwerkers, die toegang zouden kunnen hebben tot alle of een deel van de persoonsgegevens in het kader van hun functie.

SOLAREC verifieert de veiligheids- en de vertrouwelijkheidsvoorwaarden van het gebruik van de gegevens door de invoering van alle nodige logische en fysieke maatregelen.

Deze gegevens worden enkel eventueel extern meegedeeld om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, of op verzoek van een administratie of een gerechtelijke autoriteit.

2.4. Duur van de gegevensinzameling

Overeenkomstig de vigerende wetten, blijven de persoonsgegevens enkel bewaard tijdens de nodige duur voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld en verwerkt.

Aangezien de bewaringsbehoeften kunnen wisselen naargelang het doeleinde, kan ook de bewaringsduur van de persoonsgegevens wisselen. De criteria voor de bepaling van de bewaringsduur zijn onder meer:

 • de strikt benodigde duur om het doeleinde in kwestie te bereiken;
 • de eventuele toestemming van de consument om zijn persoonsgegevens langer te bewaren;
 • het bestaan van een wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te bewaren;
 • de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

3. Rechten van de internetgebruiker

De gebruiker beschikt op elk ogenblik over een recht van inzage, van bezwaar, op beperking, op rectificatie, op overdraagbaarheid en van wissing van de persoonsgegevens die hem betreffen, overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de privacybescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker via e-mail contact opnemen met SOLAREC via g.breda@solarec.be of via de post op het adres: SOLAREC, Gilles Breda, Legal and Administrative Manager, Rue de Saint-Hubert 75, à 6800 Libramont (België).

De Gegevensbeschermingsautoriteit moet nagaan of de wetgeving op de vertrouwelijkheid wordt nageleefd in België. Voor meer informatie over zijn rechten op het vlak van vertrouwelijkheid of als de gebruiker een probleem niet rechtstreeks met SOLAREC kan oplossen en hij een klacht wil indienen, kan hij contact opnemen met: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

4. Cookies

4.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn gegevens die voor uw computers of mobiele toestellen worden achtergelaten. Ze maken uw online beleving op uw favoriete websites aangenamer, omdat ze zich uw acties en voorkeuren herinneren. Zo moet u niet bij elk gebruik telkens weer uw surfvoorkeuren invoeren. Deze ‘cookies’ worden opgeslagen in uw browser.

4.2. Instellingen van de browser

U kan de registratie van cookies op uw terminal toestaan of weigeren met de geëigende instellingen op uw browser. Hierna leest u hoe u met de meest gangbare browsers het aanvaarden van cookies kunt instellen:

FirefoxChromeSafariMicrosoft EdgeInternet Explorer

Elke verpersoonlijking van de instellingen om de cookies te beheren, zal waarschijnlijk uw surfervaring en uw voorwaarden voor de toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. In voorkomend geval zijn wij geenszins aansprakelijk voor de gevolgen in verband met storingen in onze diensten omdat wij de nodige cookies voor de goede werking die u weigerde of verwijderde, niet kunnen opslaan of raadplegen.

5. Update van het privacybeleid

Huidig beleid kan op gelijk welk ogenblik worden gewijzigd of aangevuld door SOLAREC. Alle wijzigingen aan en alle aanvullingen bij dit beleid gaan in bij de publicatie op de website.

Wij nodigen u uit om ze geregeld te raadplegen.